NWL-produkter och tjänster

I Finland och Norden är vi agentur för vår amerikanska samarbetspartner NWL:s produkter.

NWL-produkterna är högfrekvenstransformatorer som kan användas för att förbättra elfilters separationsförmåga jämfört med traditionella transformatorer.

I agenturskapet ingår:

• högfrekvenstransformatorer
• NWL:s reservdelar

Underhålls- och reparationstjänst:

• årlig kontroll av NWL-produkter
• underhåll
• reparationer
• felsökning och utredningar

Den högfrekventa effektmatningen NWL Power Plus ger märkbara fördelar för elfilters separationsförmågan

Traditionellt har separationsförmågan i elfilter baserats på likriktad högspänning för att kunna separera dammpartiklarna i rökgaserna på utfällningsplåtar i elfiltret.

Amerikanska NWL har under flera årtionden utvecklat en effekttransformator som är effektiv för elfilter. Transformatorns högfrekventa effektmatning ger en avsevärt bättre separationsförmåga än vad som uppnås i traditionella system bland annat tack vare en bättre effektfaktor och jämn amplitud på högspänningen.

Det är enkelt att använda NWL Power Plus

Det möjliggörs av ett mångsidigt och modernt styrsystem. All elteknik, kraftelektronik och styrsystemet är förlagda inuti NWL Power Plus. Detta ger besparingar i bland annat kabel- och montagekostnader eftersom en separat styrcentral inte behövs.

Det är enkelt att installera NWL Power Plus

Apparaten har konstruerats för placering ovanpå elfilter till exempel i stället för en traditionell transformator. Det är även enkelt att installera den lilla och lätta utrustningen på trånga ställen.

NWL Power Plus sparar energi

Tack vare 3-faselmatningen använder utrustningen mindre ström och laddar dammpartiklarna effektivare.

NWL Ltd. har befullmäktigat och utbildat ECP Group Oy:s personal att verka som importör och underhållsorgansation för NWL-utrustningar i Finland och Skandinavien.

I bild: NWL Power Plus installerad ovanpå ett filter (Fortum Nådendal)